Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY „ALF”

(tekst jednolity z 12.11.2016 )

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Alf”

w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. 1 Stowarzyszenie, celem realizacji celów statutowych może powoływać inne

organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów terenowych, które mogą

posiadać osobowość prawną. Ponadto, Stowarzyszenie może tworzyć filie oraz

Koła Środowiskowe.

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochody z działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celem Stowarzyszenia jest :

– zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

– udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych,

– udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych,

– udzielanie pomocy rodzinom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,

– prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,

– upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka,

– uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie, szkole i środowisku

– propagowanie zdrowego stylu życia,

– edukacja rówieśnicza,

– edukacja społeczno – prawna,

– prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych

ludzi,

– podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie lokalnej społeczności w

rozwiązywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży,

– wspomaganie rozwoju osobistego, intelektualnego, twórczego, społecznego

dzieci i młodzieży,

– promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również kwalifikowanego

– upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

– działalność proekologiczna

– edukacja społeczno – zawodowa osób dorosłych

– wymiana międzynarodowa młodzieży

– promocja i organizacja wolontariatu krajowego i międzynarodowego

– działalność profilaktyczna chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu,

nikotyny i innych rodzajów używek

. pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób

. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym

. działalność charytatywna

. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

współpracę z podobnymi organizacjami i placówkami edukacyjnymi w Unii Europejskiej,

– współpracę z samorządem terytorialnym w zakresie tworzenia warunków do uprawiania sportu (ścieżki rowerowe, boiska sportowe, miejsca do uprawiania sportu rekreacji)

– propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

– podejmowanie działań integrujących Członków Stowarzyszenia i podopiecznych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

– organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówce,

– prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,

– współpraca z instytucjami , w tym publicznymi, które w swoich zadaniach działają na rzecz dzieci i młodzieży

– tworzenie kół zainteresowań , grup teatralnych, kabaretowych i zespołów muzycznych,

– prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami

– współpracę z wyższymi uczelniami , instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami społecznymi,

– aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska,

którą to działalność prowadzi nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, współrealizujące program stowarzyszenia i akceptujące poniższy statut.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

13. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

e. kształtowania programu Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek.

d. szanowania majątku Stowarzyszenia

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów

i uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

> z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

> z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

> z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

> na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

25. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja władz.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy członków w pierwszym terminie.

W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz

zaproszeni goście.

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek o najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje. Głosowania są jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu

jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we

wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz

stowarzyszenia.

34. Odwołanie Zarządu oraz jego poszczególnych Członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, odwołanie całego składu Komisji Rewizyjnej oraz jej poszczególnych Członków, zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie.

W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje.

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa oraz jednego Wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków

Wyboru pierwszego składu Zarządu dokonuje Zebranie Założycielskie.

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności połowy Członków Zarządu.

38. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu

majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h. przyjmowanie i skreślanie członków.

i. nadzór nad przestrzeganiem Statutu przez Członków Stowarzyszenia

39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.

Wyboru pierwszego składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Założycielskie.

41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola merytoryczna i finansowa bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu

Członków,

42. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności połowy Członków Komisji.

43. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ IVa

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

43a.

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są : Oddziały, Koła Terenowe lub Środowiskowe.

2. Oddziały Stowarzyszenia tworzy się z inicjatywy społecznej lub Zarządu Stowarzyszenia. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 osób. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału określając obszar jego działalności i miejsce siedziby.

  Władzami Oddziału są:

Walne Zebranie Członków Oddziału.

Zarząd Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału

Kadencja Władz Oddziału trwa 5 lat.

43b.

Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Do zadań Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1.      Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa.

2.  Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

3.  Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

4.  Wybór delegatów na Walny Zjazd Towarzystwa.

  43c.

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

1.  Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni posiadający pełnię praw członkowskich oraz członkowie honorowi.

2.  Z głosem doradczym – przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

3.  Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału.

 

43d.

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania członków, Zarząd Oddziału zawiadamia członków oraz Zarząd Główny co najmniej na 14 dni przed terminem.

43e.  

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby pełnoprawnych członków Oddziału.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

43f.

Walne Zebranie członków Oddziału wybiera Zarząd składający się z 5-15 członków. Zarząd w sposób tajny lub jawny wybiera spośród siebie prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

43g. 

Do zadań Oddziału Zarządu należy:

1.      reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,

2.      kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami

władz Stowarzyszenia,

3.      przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Oddziału,

4.      opracowywanie preliminarzy budżetowych,

5.      wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego,

6.      zarządzanie majątkiem Oddziału,

7.      składanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań z działalności

merytorycznej i finansowej,

8.      zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału.

  43h.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i są zwoływane przez prezesa lub osobę przez niego upoważnioną.

43i.

1.  Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.

2.  Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, dokonywana co najmniej raz w roku oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

43j. 

Oddział może tworzyć Koła terenowe lub środowiskowe na obszarze swojego działania.

1.  Koło może powstać gdy liczba członków wynosi co najmniej 10 osób.

2.  O utworzeniu, sposobie działania, zawieszeniu i rozwiązaniu Koła decyduje Zarząd

Oddziału.

3.  Władzami Koła są:

a -Walne Zebranie Członków Koła,

b – Zarząd Koła

4.  Kadencja władz Koła trwa 5 lat.

5.  Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych

do głosowania członków, przy obecności co najmniej 50 proc. składu osobowego.

W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

6.  Walne Zebranie członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7.  Do zadań Walnego Zebrania członków Koła należy wybór Zarządu Koła, ustalenie

kierunków działalności Koła, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kola.

8.  W Walnym Zebraniu członków udział biorą:

a – z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Koła i członkowie honorowi,

b – z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej       

  Oddziału.

9.  Walne Zebranie członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła.

10. Zarząd Koła składa się z 4-6 członków, spośród których wybiera się Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Wyboru prezesa dokonuje Walne Zebranie członków Koła.

11. Do zadań Zarządu Kola należy:

a – reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,

b – kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniem statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i są zwoływane przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną

Zapisy Rozdziału IV dotyczące władz Stowarzyszenia mają odpowiednio zastosowanie do władz Oddziału.

3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o utworzeniu Filii lub Koła Środowiskowego Stowarzyszenia.

O utworzeniu, sposobie działania, zawieszeniu lub rozwiązaniu Filii lub Koła Środowiskowego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.”

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji, ofiarności publicznej.

d. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

49. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z wymogami wynikającymi z art.20 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o treści:

art. 20. 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacją pozarządową oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)   prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
2)   może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3)   nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
4)   ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5)   członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6)   statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:
a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.