Projekt Profilaktyki Uzależnień

P R O G R A M

P R O F I  L A K T Y K I   U Z A L E Ż N I E Ń

 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”

 

Cele programu:

 

Celem programu jest:

–           profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją

–           podniesienie świadomości społeczeństwa ludzi dorosłych na temat zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży

–          integracja działań całego środowiska lokalnego na rzecz zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacji, troska całego środowiska o rozwój młodego pokolenia, wspólne opracowanie i realizowanie działań mających na celu realizację założonych celów wychowawczych

 

Uczestnicy zajęć Stowarzyszenia „ALF”

Cele

Zadania programu

Realizatorzy

Termin realizacji

 1. Obserwacja i analiza zachowań i postaw dzieci w wieku szkolnym

 

 1. Pomoc dzieciom w adaptacji do nowego środowiska

–          –         zajęcia integracyjne

–          –         rozmowy indywidualne

–          –         badanie ankietowe

Wychowawcy Klubu, Psycholog I X – X I

 

–          –         cały rok

–          –         wg potrzeb

 1. Troska o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży

 

 1. Programy dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci na podstawie opinii psychologa
 2. Zapewnienie różnych form terapii

–          –         terapie pedagogiczne

–          –         rewalidacja

–          –         zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

–          –         zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

–          –     zajęcia sportowe

–          –         pomoc koleżeńska

 

Psycholog

Wychowawcy

 

 

 

Terapeuci, Wychowawcy,

Wolontariusze przedmiotów

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 1. Wychowanie zdrowotne

–          –         troska o zdrowie dzieci

–          –         rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci

 1. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
 2. Współpraca z pielęgniarką szkolną
 3. Edukacja prozdrowotna

–          –         pogadanki

–          –         gazetka

 1. Wychowanie do żucia w rodzinie
 2. Zajęcia pozalekcyjne

–          –         kółko teatralne

–          –         kółko informatyczne

–          –         kółko taneczne

–          –         kółko fotograficzne

–          –         kółko literackie

 1. Zajęcia wyboru dalszej drogi życiowej dla dzieci starszych

–          –         spotkanie z pracownikami Rejonowego Urzędu Pracy

–          –         spotkanie z dyrektorami, nauczycielami i młodzieżą klas ponadgimnazjalnych

–          –         wycieczki do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych tzw. dni otwarte

7.   Zajęcia sportowe jako antidotum na nudę i złe pomysły –  organizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych w zielonych okolicach Krakowa [Las Wolski ]

Psycholog

Wychowawcy.

 

Pielęgniarka środowiskowa

 

Wolontariusze przedmiotów

 

 

 

 

 

Psycholog

 

 

 

 

Wychowawcy

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – III – IV

 

 

 

 

II – III – IV

 1. Pomoc psychologiczno – profilaktyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zajęcia wychowawcze poświęcone tematom:

–          –         nauki asertywności

–          –         sztuki bycia sobą

–          –         umiejętności radzenia sobie ze stresem, gniewem, hamowanie agresji

–          –         przemoc

–          –         zapoznanie dzieci z zasadami współżycia społecznego, międzynarodowymi i polskimi dokumentami dotyczących praw człowieka, ucznia

 1. Przygotowanie gazetki profilaktycznej o charakterze ostrzegawczym

–          –         najważniejsze telefony, informacje instytucje wspomagające rodziną

 1. Prowadzenie różnych form uświadomienia o zagrożeniach zdrowia i życie, promowanie zdrowego stylu życia

–          –         spotkanie ze specjalistami

–          –         teatr profilaktyczny

–          –         konkurs na plakat pt.  Walka z nałogiem

 1. Włączanie dzieci w akcje ogólnokrajowe

–          –         Dzień bez papierosa –  31 X

–          –         Światowy dzień walki z  AIDS – 1 XII

–          –         Dzień niepełnosprawnych

 1. zapobieganie chorobom i nałogom

–          –         pogadanki

–          –         zajęcia warsztatowe

 1. Przestrzeganie i uświadamianie – zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień – alkoholizm i narkomania, i z przeciwdziałania agresji i przemocy  ukazywanie skutków różnych nałogów i zapewnienie pomocy interwencyjnych grupie młodzieży  eksperymentującej podczas zajęć warsztatowych : dzieci  pomoc indywidualna

II pomoc instytucjonalna poza szkołą

–          –         pomoc specjalistyczna dla grupy młodzieży szczególnego ryzyka Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Ośrodek Pomocy Społecznej, i inne

 1. Zorganizowanie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży najbardziej zagrożonej

 

 

Psycholog

Wychowawcy grup

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Klubowy

Wychowawcy

Psycholog

 

 

Lekarz

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Psycholog

 

Wychowawcy

 

Psycholog

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Psycholog

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 1. Organizacja otoczenia dziecka sprzyjającego jego harmonijnemu rozwojowi

 

 1. Zagospodarowanie terenów wokół klubu

–           dbałość o estetykę pracowni klubowych, i otoczenia

 1. Wzmożona uwaga wychowawców podczas zajęć
 2. Bezpieczna organizacja dojazdów do klubu
 3. Organizowanie kółek przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki

 

Wychowawcy

 

Kierownik

Samorząd klubu

Samorząd Klubu

 

 

 

Cały rok

R O D Z I C E   UCZESTNIKÓW NASZYCH ZAJĘĆ

 1. Uświadomienie rodzicom zagrożeń w rozwoju młodego pokolenia

 

 1. Spotkanie z rodzicami poświęcone zagrożeniom dzieci i młodzieży:

–             przestępczością

–            narkomanią

–          alkoholizmem

–          sektami religijnymi

–            AIDS

–           Agresja i przemocą

 1. Wskazanie instytucji, w których mogą szukać przemocy

 

 

 

Psycholog,

Policja,

Lekarze i specjaliści

 
 1. Współpraca z rodzicami dzieci sprawiających problemy wychowawcze w klubie i środowisku

 

 1. Organizowanie spotkań cyklicznych, systematycznych z rodzicami tych dzieci w celu usuwania bądź osłabienia negatywnych wpływów ze strony rodziców

( porady, konsultacje )

 

Wychowawcy,

Psycholog

Cały rok
 1. Wspieranie  rozwoju dzieci mających trudności w nauce i inne
 1. Spotkania indywidualne z rodzicami

–          –         wsparcie moralne dla rodziców

–          –         pomoc materialna

–          –         pomoc w załatwieniu różnych spraw w urzędach lub placówkach pomocniczych uczniom i rodzicom

 

Psycholog,

Rada Rodziców

MOPS

 

 

 
 1. Kształtowanie ( w rodzicach poczucia odpowiedzialności, przynależności do klubu )

 

 1. Zachęcanie rodziców do organizowania wspólnych klubowych  imprez, wycieczek, dyskotek, uroczystości i imprez placówki, kiermaszów, aukcji, integracyjnej zabawy karnawałowej ( rodzice, wychowawcy klubu )

 

Wychowawcy,

Kierownik

Cały rok
 1. Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy pracownikami klubu i rodzicami

 

 1. Informowanie rodziców o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej
 2. Wypracowywanie tradycji klubu
 3. Tablica informacyjna dla rodziców

 

 

Kierownik,

Psycholog

Cały rok ( w zależności od potrzeb )

WYCHOWAWCY Stowarzyszenia „ALF”

 1. Rozwój osobisty i zawodowy wychowawców

 

 1. Organizowanie wychowawcom szkoleń sprzyjających nabywaniu umiejętności wychowawczych
 2. edukacja prawna wychowawców w zakresie problemów młodzieży
 3. Pomoc, młodzieży zagrożonej uzależnieniami
 4. doskonalenie wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobem podejmowania wczesnej interwencji
 5. Zespoły samokształceniowe
 6. udział w konferencjach przedmiotowych
 7. Kursy kwalifikacyjne
 8. Studia podyplomowe

 

Kierownik

 

 

 

 

Cały rok
 1. Zintegrowanie działań podejmowanych przez pracowników klubu na rzecz dzieci

 

 1. Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych
 2. Stosowanie szeroko podjętej indywidualizacji

–            dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb dzieci

 1. Uwzględnianie w pracy  dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi ich osobistych potrzeb
 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Pomocy Rodzinie, sądem
 3. Dokonywanie systematycznej oceny zachowania młodzieży ( ankiety )
 4. Imprezy integracyjne
 5. Prezentacja twórczości i wytworów młodzieży
 6. Uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

 

 

 

 1. Organizowanie i udział w imprezach  rekreacyjno – sportowych, zawodów rowerowych, biegów na orientację itp.
 2. Organizacja kilkudniowych rajdów turystycznych, sportowych
 3. Organizacja kolonii, obozów rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży

 

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Wolontariusze

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulacja kosztów wdrożenia programu:

 

 1. 1.     Organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w soboty,  jeden raz w miesiącu  =  1.900 zł, w tym:
 • transport sprzętu [tablice, plansze, punkty kontrolne, sędziowskie itp.]– 100 zł
 • zabezpieczenie medyczne – karetka pogotowia z lekarzem – 300 zł
 • obsługa sędziowska – [sędziowie punktu startowego, mety, punktów kontrolnych, obsługa biura zawodów] – 500 zł
 • drobne nagrody, upominki dla zwycięzców poszczególnych kategorii- 500 zł
 • materiały – 500 zł

 

 1. 2.     Organizacja kilkudniowych  rajdów turystycznych i sportowych jeden raz w miesiącu =  3.650 zł    

             w tym:

 • koszty transportu : 1 kilometr x 2.50 zł x 300 km = 750 zł
 • koszty pobytu : 35 zł x 30 dzieci x 2 doby = 2100 zł
 • koszty umów z przewodnikiem, sędziami : 500 zł
 • koszty realizacji programu wychowawczego: 300 zł

 

 

 1. 3.     organizacja koloni, obozów rekreacyjno – sportowych podczas  ferii zimowych  =  20.050 zł w tym:

           

 • transport: 1 km x 2.50 zł x 500 km = 1250 zł
 • osobodzień: 40 zł x 30 dzieci x 14 dni = 16800 zł
 • realizacja programu wychowawczego [przewodnicy, wyciągi narciarskie,

nagrody,  itp.] 2000 zł

 1. 4.     Organizacja obozu sportowego podczas wakacji letnich = 

          29.450 zł w tym :

 • transport: 1 km x 2.50 zł x 500 km = 1250 zł
 • osobodzień: 40 zł x 30 dzieci x 21 dni = 25.200 zł
 • realizacja programu wychowawczego [przewodnicy, wycieczki, zwiedzanie, nagrody, itp.] = 3000 zł

 

 1. Pomoc materialna dla rodzin objętych programem walki z uzależnieniami = 10. 000 zł
 2. Udział wychowawców w kursach, szkoleniach –[ 3 wychowawców x 2 szkolenia x 500 zł ] = 3000 zł.

Całkowity koszt programu wynosi 68.050 zł.

 

 

 

 

 

Przewidywane efekty programu:

 

 • Podniesienie poziomu i zmiana dotychczasowego stylu życia.
 • Rozbudzenie pozytywnych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.
 • Lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.
 • Wyrównanie braków szkolnych.
 • Zmniejszenie rozmiarów niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych na terenach objętych działaniami.
 • Integracja działań organizacji pozarządowych, organów samorządowych  .
 • Zmniejszenie ilości spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 • Wdrożenie nowoczesnych i profesjonalnych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Rozszerzenie oferty terapeutycznej pomocy dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy.
 • Stworzenie zintegrowanego systemu działań profilaktycznych w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży, poprzez zwiększenie dostępności do placówek obejmujących zróżnicowane formy organizacji czasu wolnego.
 • Przygotowanie liderów i wolontariuszy działających w środowisku dzieci i młodzieży.
 • Zmniejszenie występowania zjawiska przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej .
 • Zwiększenie zintegrowanego systemu działań na rzecz przeciwdziałania przemocy .
 • Zwiększenie świadomości społecznej o działu alkoholu na funkcjonowanie organizmu człowieka.
 • Zwiększenie ilości prowadzonych działań na rzecz resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej.
 • Zmniejszenie popytu na substancje psychoaktywne przez młodzież i dorosłych.
 • Zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa nt. działania i szkodliwości używania narkotyków.
 • Zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności komunikacji i prawidłowego rozwiązywania konfliktów, wyrażania swoich uczuć, obrony praw, radzenia z presją grupy, kształtowanie osobowości uczestników Programów z rodzin niewydolnych wychowawczo gdzie proces wychowania i socjalizacji dzieci i młodzieży jest zdeformowany poprzez alkoholizm.

 

 

 

 

 

Program został opracowany przez Prezesa Stowarzyszenia „ALF”, i został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Placówki

w dniu 22.09.2008 r. oraz uzyskał pozytywną opinię Rady Rodziców

i Samorządu „ALFA”   .