Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „ALF”

§ 1.

 1. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” w Krakowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego regulaminu.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miasto Kraków.

 

§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 3.

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków , z zastrzeżeniem § 26 zdanie 2 statutu Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i pozostali Członkowie.
 3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
 4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

§ 4

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro, którym kieruje Dyrektor.

§ 5

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. W trybie określonym u ust. 1. zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

 

§ 6

 1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
 2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: Prezes, Wiceprezes i innymi określonymi przez Zarząd.

 

§ 7

Do zadań Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 3. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 5. określanie szczegółowych kierunków działania,
 6. opracowywanie preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zabranie Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. określanie wysokości składki członkowskiej,
 10. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 11. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i regulaminów
 12. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
 13. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
 14. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
 15. przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia – zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną

 

§ 8

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) w sprawach członkowskich:

  1. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
  2. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  4. wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
  5. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

b) w sprawach Walnego Zgromadzenia Członków:

  1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,
  2. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia, a w szczególności w kwestiach:
  • zmian w statucie Stowarzyszenia,
  • postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
  • przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
  • wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,
  • opracowania Regulaminu pracy Zarządu, oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  • ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  • proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

 

  1. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności

c) w sprawach majątkowych:

1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

2.inicjowanie i, w miarę możliwości, prowadzenie działalności

gospodarczej

§ 9

1. Zgromadzenia Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. W Zgromadzeniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszeni

§ 10

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera : porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują Prezes i  protokolant

2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 11

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
 2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 3. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd  może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu..

 

§ 12

 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy

w szczególności :

a. dbanie o dobrze rozumiany interes członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości,

b. koordynowanie i nadzorowanie pracy Członków Zarządu,

c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz dokonywanie czynności prawnych w granicach umocowania,

d. informowanie bieżące Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o zagadnieniach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

e. udzielanie referencji osobom lub firmom współpracującym ze Stowarzyszeniem.

 1. Wiceprezes organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu. Do obowiązków Wiceprezesa należy w szczególności:

  – zastępowanie Prezesa i pełnienie obowiązków Prezesa w razie nieobecności tego ostatniego

  – wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Zarząd

 2. Do obowiązków Członków Zarządu należy w szczególności:

  – prowadzenie nadzoru nad biurem Stowarzyszenia

  – koordynowanie obiegu informacji wewnątrz i ich wypływ na zewnątrz

Stowarzyszenia
– koordynowanie informowania innych Członków Zarządu w terminie przynajmniej na 2 dni przed wyznaczonym posiedzeniem Zarządu oraz nadzorowanie sporządzenia z niego protokołu

– nadzorowanie prowadzenia listy członków
– wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach
– wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Zarząd

Członkowie Zarządu przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są odpowiedzialni za wprowadzenie w życie uchwał Zarządu.

 1. Zarząd odpowiada ponadto za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.
 2. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz regulaminów.

§ 13

1.W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 14

 1. W razie powołania przez Zarząd Biura Zarządu, Zarząd sprawuje nad nim kontrolę, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Zarządu do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia.
 3. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.
 4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

 

§ 15

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 16

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.