Regulamin wewnętrzny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO ul. Tyniecka 122

Regulamin został opracowany wspólnie z: Uczestnikami zajęć, Radą „ALFA”, Wychowawcami

 1. W pomieszczeniach placówki mogą przebywać tylko zapisani do placówki uczestnicy zajęć, po wypełnieniu, zaakceptowaniu i podpisaniu przez rodziców dokumentacji uczestnika zajęć

 2. Uczestnictwo w zajęciach placówki „ALF” jest nieodpłatne

 3. Realizacja prac porządkowych przez uczestników zajęć jest obowiązkowa

 4. Stowarzyszenie „ALF” zapewnia uczestnikom zajęć opiekę, ciepły posiłek, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, organizację zajęć integracyjno – edukacyjnych

 5. W placówce uczestnicy zajęć zobowiązani są do przebywania w zmiennym obuwiu

 6. Rozpoczynając zajęcia należy zgłosić się do wychowawcy i ustalić plan swoich zajęć, oraz prac porządkowych

 7. Korzystając z wyposażenia placówki „ALF”, uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o powierzony im sprzęt a w przypadku zniszczenia ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za dokonanie zniszczeń, wówczas zniszczony sprzęt należy odkupić lub naprawić tak aby sprzęt dalej był sprawny i bezpieczny.

 8. Podczas zajęć w placówce „ALF” uczestnicy nie korzystają ze swych telefonów, smartfonów, laptopów, itp., w postaci prowadzenie gier czy przeglądania stron, ze względu na to że wychowawcy nie mają gwarancji iż ewentualne gry są dla dzieci i młodzieży dopuszczone. Sprzęt komputerowy w placówce „ALF” jest chroniony ministerialnym programem „Bezpieczny Uczeń” uniemożliwiającym korzystanie z niedozwolonych stron

 9. Uczestnicy zajęć dbają o czystość, ład, estetyczny wygląd naszej placówki – jej stan świadczy o nas samych i o naszym wychowaniu

 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykonywania poleceń wychowawcy a w przypadku różnicy zdań, zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego rozstrzygnięcia spornych kwestii

 1. Podczas posiłków, przerywamy zajęcia, siadamy wszyscy przy stole i spożywamy wspólnie posiłek, konsumujemy nad stołem, nie chodzimy wówczas z jedzeniem po pomieszczeniach – to jest czas na chwilę odpoczynku i towarzyskiego spotkania

 2. W pomieszczeniach placówki, a szczególnie na schodach, nie biegamy, schodzimy i wychodzimy powoli

 3. Wszelkie problemy rozwiązujemy bez używania przemocy, wulgarności, złości, jeżeli sami sobie nie radzimy, prosimy o pomoc w rozwiązaniu problemu wychowawców, po to są z Wami aby Wam pomagać

 4. Po zakończeniu swych zajęć, uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do wychowawcy i poinformować go o zamiarze opuszczenia placówki, prezentuje wówczas wykonaną prace porządkową i dopiero opuszcza placówkę. W przypadku nie wykonania prac porządkowych, zajęcia w dniu następnym uczestnik rozpoczyna od ich wykonania.

 5. Za dobrowolny gest wykonany z własnej woli uczestnik zajęć otrzymujemy nagrodę

 6. Słuchamy tego co mówią nasi koledzy i wychowawcy, starając się zrozumieć i uznać inne niż własne stanowisko, jesteśmy więc tolerancyjni i wyrozumiali dla innych dopóki nie dzieje się nam krzywda

 7. Zwracamy się do siebie i wychowawców z szacunkiem i kulturą osobistą

 8. O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyżurny wychowawca.