Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „ALF”

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci I Młodzieży „ALF” działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział  II

Członkostwo.

I. Prawa członków
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego w zakresie władz Stowarzyszenia
2. posiadania legitymacji Stowarzyszenia
3. posiadania i noszenia odznaki Stowarzyszenia
4. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działania Stowarzyszenia
5. korzystania z opieki i rekomendacji Stowarzyszenia
6. korzystania ze świadczeń stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia

II. Obowiązki członków
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
2. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
3. popierania i czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia
4. zapoznania się i przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz aktów wewnętrznych Stowarzyszenia
5. aktywnego uczestniczenia w życiu i pracy Stowarzyszenia
6. regularnego opłacania składek członkowskich.

III. Procedury przyjmowania członków

Dla członków  zwyczajnych :
1.1 Kandydaci na członków Stowarzyszenia obowiązani są do uzyskania rekomendacji co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

Rekomendację można uzyskać w następujący sposób:
• przedstawiając się osobiście podczas jednego z organizowanych spotkań / imprez
• przesyłając krótkie CV zawodowe na adres Stowarzyszenia
1.2 Składanie deklaracji członkowskiej:
1 Kandydaci na członków Stowarzyszenia wypełniają deklarację członkowską, dostępną w siedzibie Stowarzyszenia, a następnie dokonują wpłaty składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia.
1.3 Potwierdzenie członkostwa:
Po dokonaniu zgłoszenia i wpływie składki na konto Stowarzyszenia Zarząd

na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata

w poczet członków Stowarzyszenia.
Dla członków honorowych:
O przyznanie Członkostwa Honorowego mogą ubiegać się osoby będące w gronie członków – założycieli; osoby, które były Członkami Zarządu; osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub inne osoby publiczne podnoszące prestiż organizacji.

Kandydatura na członka honorowego powinna być zgłoszona przez minimum 10 Członków Stowarzyszenia, a następnie zatwierdzona przez Zarząd w drodze uchwały.
Dla członków wspierających :
O przyznanie Członkostwa wspierającego mogą ubiegać się osoby deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji  celów Stowarzyszenia. Kandydaci składają wniosek o Członkostwo Wspierające do Zarządu Stowarzyszenia w postaci deklaracji. Członkowie Wspierający zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Po dokonaniu zgłoszenia Zarząd na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia.
Rozdział III

Kary dyscyplinarne 

I. Karami dyscyplinarnymi są :

1. upomnienie,

2. nagana

3. wykluczenie ze Stowarzyszenia

II. Upomnienia udzielają członkom zwykłym Stowarzyszenia Członkowie Zarządu

lub Komisji Rewizyjnej w wypadku jednorazowego braku poszanowania majątku lub dobrego imienia Stowarzyszenia przez jego członków zwykłych.

III. Nagany członkom zwykłym Stowarzyszenia udziela Zarząd w wypadku :

–  nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

–  nieprzestrzegania Statutu oraz aktów wewnętrznych Stowarzyszenia,

–  nie opłacania składek członkowskich.

IV. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka z powodu:
a)uporczywego naruszania zasad określonych w statucie oraz aktach wewnętrznych Stowarzyszenia
b) zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres pół roku

c) na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 3 członków Stowarzyszenia

W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się na piśmie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia powiadomienia

o uchwale Zarządu, pod rygorem utraty prawa do odwołania.

W przypadku skutecznego złożenia odwołania, decyzję ostateczną podejmuje Walne Zebranie Członków na najbliższym Zebraniu.

Rozdział  IV.

Organy stowarzyszenia.

1. Organami Stowarzyszenia są : Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz

Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :

– pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości z tytułu zatrudnienia,

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

– otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8

ustawy z dnia 3 marca 2000r wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi.

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie

lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

Rozdział  V.

Majątek Stowarzyszenia

Zabrania się :

– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy i ich osoby bliskie.

Rozdział  VI.

Czynności prawne

1. Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu łącznie.
2. Oświadczenia skierowane do Stowarzyszenia, a złożone w jego lokalu albo pisemnie jednemu z Członków Zarządu, mają skutek prawny wobec Stowarzyszenia.

3. Zarząd może udzielić jednemu z Członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
Rozdział VII.
Kontakty z mediami

1. Każdy z członków Zarządu Stowarzyszenia ma prawo do udzielania wywiadów, dotyczących działalności Stowarzyszenia dla prasy, radia i telewizji.
2. W wywiadach tych, poza informacją, jakiej firmy dana osoba jest pracownikiem zakazane jest udzielanie jakichkolwiek informacji o innych członkach Stowarzyszenia, a informacje o Stowarzyszeniu muszą być zgodne z jego statutem i stanem faktycznym.
3. Po udzielonym wywiadzie, a w miarę możliwości jeszcze przed, należy powiadomić o zamierzonym wywiadzie pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia (pozostali członkowie Zarządu mogą wnosić uwagi mające wpływ na wywiad lub stosunek do pisma).
4. W przypadku gdy artykuł zostanie przedstawiony do akceptacji osoby, która wywiad udzielała, powinien on zostać rozesłany także do akceptacji pozostałych Członków Zarządu.
5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Zarząd Stowarzyszenia zastosuje wobec osoby winnej kary dyscyplinarne określone niniejszym Regulaminem, aż do wykluczenia danej osoby ze Stowarzyszenia włącznie.
Przepisy końcowe.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków.