Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „ALF” 

§ 1.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut, uchwalony przez Walne Zebranie Członków Regulamin oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 2.

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym na 3-letni okres kadencji i składa się z trzech do pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3.

Praca Członków Komisji opiera się na pracy społecznej.

Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 4.

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 5.

Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
§ 6.

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 7.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej

i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości

oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz,

– kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami

i majątkiem Stowarzyszenia,

– składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi

bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie,

– przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

– występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.
§ 8.

W związku z zadaniami Komisji Rewizyjnej powinna ona przy kontroli zbadać

w szczególności :

– protokoły Walnych Zgromadzeń Członków i zebrań Zarządu,

– kartotekę członków, postępowanie przy przyjmowaniu i skreślaniu członków,

– budżet i bilans oraz zgodność wpływów i wydatków z preliminarzem.
§ 9

Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Komisji, zwołuje jej posiedzenia oraz utrzymuje stały kontakt z Zarządem Stowarzyszenia. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz

w roku. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji i osoby zaproszone powinni być, w sposób zwyczajowo przyjęty, zawiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.
§ 9.

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również z poza Stowarzyszenia.
§ 10.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej dwóch Członków, wyznaczonych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
§ 11.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna przesyła Zarządowi w protokole swoje zalecenia.

W sprawie tych zaleceń Zarząd może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 12.

Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć

w drodze ustalenia telefonicznego, e-mailowego, bądź korespondencyjnego.
§ l3.
Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.

Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
§ 14.

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.