PEAD

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”

 

NIEODPŁATNA

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

W RAMACH PROGRAMU

 KRAJÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

PEAD  2012

Informujemy Państwa o przyjmowaniu wniosków, o nieodpłatne wydawanie żywności, w ramach programu Krajów Wspólnoty Europejskiej, PEAD 2012.

Osoby zainteresowane systematycznym i nieodpłatnym otrzymywaniem artykułów spożywczych, prosimy o skontaktowanie się z wychowawcami placówki Stowarzyszenia „ALF” w godzinach jej funkcjonowania, celem otrzymania informacji i zasad dystrybuowania żywności

 

Poniżej podajemy terminy dystrybucji żywności w 2012 roku:

 

31  marzec         2011         16.30

07 kwiecień       2011         16.30

09 czerwiec       2011         16.30

08 wrzesień       2011         16.30

10 listopad         2011         16.30

15 grudzień        2011         16.30

 

Jednocześnie informujemy że ze względu na sprawną organizacje

dystrybuowania żywności:

·        osoby które pobierają żywność w imieniu osób trzecich, zobowiązane są przedstawić upoważnienie na pobranie żywności dla każdej z tych osób.

·        osoby pobierające żywność dla osób trzecich, mają dwie możliwości pobrania artykułów spożywczych:

1.       po pobraniu żywności dla jednej osoby ustawiają się na

koniec kolejki celem pobrania produktów dla następnej

osoby itd.

2.       zgłaszają się po odbiór żywności dla upoważnionych osób o

godzinie 17.45

 

·     informujemy że zgodnie z postanowieniem Zarządu Stowarzyszenia „ALF”, osoby które nie zgłosiły się po odbiór żywności w dwóch kolejnych dystrybucjach, zostają usunięte z listy. Osoby te mogą ponownie ubiegać się o prawo uczestnictwa w programie PEAD w kolejnym roku.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach   11.30   do 17.00, lub prosimy o kontakt telefoniczny:   12  267  50  27

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

O PRZYZNANIE ŻYWNOŚCI PEAD

 

Wniosek o przyznawanie żywności w ramach pomocy Krajów Wspólnoty Europejskiej, zawiera wiele rubryk, które należy wypełnić według swego osobistego stanu.

 

Oprócz danych podstawowych jak adres, nazwisko, PESEL itp., prosimy o wpisanie telefonu by móc powiadomić Państwa o kwestiach związanych z dystrybuowaniem żywności.

 

1.       wniosek składany jest przez jedną osobę i dane mają dotyczyć tej właśnie osoby

2.       w rubryce „liczba osób w rodzinie” proszę o wpisanie ogólnej liczby członków rodziny, zamieszkałej w Państwa domu, mieszkaniu

3.       w rubryce „w tym dzieci” proszę wpisać dzieci do 18 roku życia zamieszkujące z Państwem

4.       jeżeli korzystacie Państwo z pomocy realizowanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej to proszę pamiętać ze tylko z pomocy jednego OPS można korzystać, więc jeśli już korzystacie Państwo z takiej pomocy, Państwa wniosek nie będzie pozytywnie rozpatrzony

5.       w rubryce „informacja o uzyskiwanych dochodach” proszę wpisać ogólną sumę uzyskiwaną przez Państwa,[ np. praca 1500 zł lub emerytura czy renta 950 zł], oraz proszę wpisać dochody każdego członka rodziny zamieszkałego w Państwa domostwie. Jeżeli w Państwa domu jest np. 5 osób a tylko jedna osoba pracuje, to możecie się starać Państwo o przydział żywności dla 5 osób pod warunkiem że dostarczycie Państwo dokument z Urzędu Pracy, potwierdzający stan bezrobocia 4 członków Państwa rodziny lub zaświadczenia o wysokości dochodów każdego z członków rodziny..

6.       w rubryce „dochód na jednego członka rodziny” wpisujemy kwotę wynikającą z podzielenia sumy dochodów, które otrzymują wszyscy członkowie rodziny zamieszkałej w Państwa domostwie, przez ilość osób w rodzinie.

7.       w rubryce „dodatkowe uzasadnienie potwierdzające trudną syt. mat. rodziny” proszę o zaznaczenie tylko tych pozycji, które potraficie Państwo udokumentować przez dołączenie np. kopii odcinka emerytury lub renty, kopii zaświadczenia lekarskiego, osobistego oświadczenia wyjaśniającego sytuacje kryzysową czy zdarzenia losowe itp.

Komisja kwalifikująca Państwa wniosek, bierze pod uwagę dwa kryteria:

 

·         kryterium dochodowe tj. 715,50 zł przypadające dla osoby samotnej, oraz 526,50 dla jednego członka rodziny. Kwoty te nie powinny być przekroczone, aczkolwiek drobne

przekroczenia nie stanowią  problemu.

·         kryterium sytuacji rodzinnej czyli dodatkowe sytuacje wskazujące na Państwa problemy

Może tak się zdarzyć, że przekraczacie Państwo nawet znacznie kryterium dochodowe, jednak Państwa sytuacja wynikająca z dodatkowych informacji, potwierdzających dokumentami, trudną sytuacje materialną, lub zdrowotną,  rodziny, zakwalifikuje Państwa do programu PEAD.

 

Jeżeli  w chwili zapisu nie posiadacie Państwo odpowiednich załączników, prosimy o napisanie oświadczenia, że odnośne załączniki dostarczycie Państwo przed otrzymaniem żywności. Jednak jeżeli nie dostarczycie Państwo załączników niestety nie będą mogli Państwo uczestniczyć w programie Krajów Wspólnoty Europejskiej PEAD.
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD 2011
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
PESEL NR DOWODU
OSOBISTEGO
LICZBA OSÓB W RODZINIE W TYM DZIECI
CZY KORZYSTA PAN/PANI Z POMOCY OPS tak nie
JEŚLI TAK, TO Z KTÓREGO
INFORMACJA O UZYSKIWANYCH DOCHODACH (ŹRÓDŁA)
DOCHÓD NA 1 CZŁONKA W RODZINIE WYNOSI
(kopie dokumentów potwierdzających stan dochodów w załączniku)
DODATKOWE UZASADNIENIE POTWIERDZAJĄCE TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ RODZINY
(zaznaczyć właściwe)
BEZROBOCIE SYTUACJA KRYZYSOWA
CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA ZDARZENIE LOSOWE
WIELODZIETNOŚĆ KLĘSKA ŻYWIOŁOWA,
RODZINA NIEPEŁNA KATASTROFA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SIEROCTWO
ALKOHOLIZM RODZINA ZASTĘPCZA
Ja niżej podpisany/a poświadczam prawdziwość powyższych danych i oświadczam, że chcę otrzymywać
żywność w ramach Programu PEAD.
Oświadczam, że nie będę zgłaszał/a się po żywność do innych organizacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zdodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r
o ochronie danych osobowych
…………………………………….. ………………………………………
miejsce i data podpis
Komisja w składzie:
1 …………………………………………….. – przewodniczący komisji
2 …………………………………………….. – członek komisji
3 …………………………………………….. – członek komisji
działająca przy ……………………………………………………………………………………………………
nazwa organizacji
rozpatrzyła wniosek pozytywnie/negatywnie i podjęła decyzję o przyznaniu/nie przyznaniu
pomocy żywnościowej pani/panu ……………………………………na poziomie ……………. kg na rok
Podpisy członków komisji: …………………….. Pieczątka organizacji
……………………..